Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2018

4336 bafd 500
Reposted fromfoods foods viaoll oll
Boris Groh "Night walking"
1186 f963 500
Reposted fromrichardth richardth viaoll oll

November 26 2017

June 09 2017

8379 17d9
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viaoll oll
8242 3dff
Reposted fromoll oll
9030 6c65 500

this-is-wild:

Sleeping family of lynx(Roberto Carnevali)

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaoll oll
8858 0a64
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viaoll oll
0784 f939 500
Reposted fromprzegrany przegrany viadiscort discort

April 22 2017

Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viaoll oll

July 10 2015

July 01 2015

7905 c52b
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
7906 5092
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl