Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viaoll oll

July 10 2015

July 01 2015

7905 c52b
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
7906 5092
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepainhow I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaoll oll
9167 f0da
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viasoadysta soadysta
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viaoll oll
Reposted fromFlau Flau viaoll oll

June 28 2015

Reposted fromghasz ghasz
0931 b6c3 500
7482 d740
Reposted fromillidan illidan viasoadysta soadysta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl