Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2019

0235 3923
Reposted frommiststueck miststueck viasoadysta soadysta

July 09 2019

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viaoll oll
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaoll oll

July 03 2019

8669 a02d 500
Reposted fromsoftboi softboi viaoll oll

June 25 2019

8538 b4ed 500
Reposted frommakle makle viaoll oll
3364 9665 500
Reposted fromZircon Zircon vialifedownthespiral lifedownthespiral
7811 ff45 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaoll oll
5180 967c
Reposted frompiehus piehus viaoll oll

June 20 2019

blessed by the beauty of mother nature 🌾

June 13 2019

3428 77b7
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
6399 e293 500
Reposted fromRowena Rowena viabercik bercik
Planujemy. Wklepujemy z uporem maniaka daty w aplikacjach na telefonie. Próbujemy oszczędzać na minutach, ścinamy codziennie zakręty (...) Ludzie tylko tak mówią, że nie ma czasu. Czas jest zawsze – klucz to na co go poświęcasz. Jeśli na to, co sprawia ci przyjemność, interesuje cię, raduje twoje serce to możesz być pewny, że nie marnujesz nawet sekundy. A nawet jeśli marnowanie czasu daje ci radość to nie jest czas zmarnowany – tak mówił John Lennon, nie zmyślam! Po prostu weź swój czas w garść i zrób z nim co tylko zechcesz!
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme viaoll oll
9998 b6d6 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
6321 0f15 500
Reposted fromzajebela zajebela vialoveforpurple loveforpurple
6177 8851 500

frattaglia:

Bergen from Mt. Ulriken, Norway


Ulriken View (by aha42 | tehaha)

Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaoll oll
2600 3411 500
Reposted fromshimapan shimapan viawhiten0ise whiten0ise
1510 7bfa 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viawhiten0ise whiten0ise
0896 f707 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawhiten0ise whiten0ise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl